Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch vững mạnh toàn diện


Ngày 12/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 40-QĐ/TW về việc công nhận ngày 07/11/1948 là Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương mà tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 – 07/11/2023), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành tài liệu tuyên truyền về truyền thống 75 năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trong đó nêu rõ, qua các thời kỳ của cách mạng, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Đảng bộ Khối đã trải qua 4 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại, có những giai đoạn được đưa về trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X), ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW về lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 đảng bộ khối (Khối I, Kinh tế, Tư tưởng, Khoa giáo, Dân vận, Nội chính, Đối ngoại) và Ban Cán sự Đảng Ngoài nước.

Từ một Đảng bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ gồm mấy trăm đảng viên, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 61 đảng bộ trực thuộc với 78.449 đảng viên, sinh hoạt trong 5.814 chi bộ.

Là tổ chức đảng bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, qua 75 năm xây dựng và phát triển, theo yêu cầu của mỗi giai đoạn lịch sử, thời kỳ cách mạng khác nhau, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp nối truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đang nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Thứ nhất: Công tác xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu.

Thứ hai: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện… Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện có hiệu quả hơn trong toàn Đảng bộ Khối.

Thứ ba: Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức luôn đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, thống nhất cùng lao động sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong quá trình đó, đã tạo cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương những giá trị truyền thống tốt đẹp và hết sức quý báu để Đảng bộ viết tiếp những trang sử hào hùng. Đó là: Phát huy dân chủ; truyền thống đoàn kết; sự tỏa sáng về trí tuệ; sự đổi mới; sự phát triển. Những truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.

Thời gian tới, nước ta đang đứng trước xu thế, vận hội mới tạo đà cho đất nước ta phát triển, song cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới, có những yếu tố bất định, khó lường đối với công tác Đảng và sự phát triển của nước ta. Đây là cơ hội lớn cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phát huy kết quả và truyền thống quý báu 75 năm qua của Đảng bộ, vận dụng bài học kinh nghiệm; đồng thời, tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc và các hạn chế cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta tập trung thực hiện thắng lợi nhiện vụ “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, viết tiếp những trang sử truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn tiếp theo.

Facebook Comments Box

Related Posts