FinaTics, Sàn FinaTics chia sẽ tại sao giao dịch ngoại hối đang phát triển

Có thể ngạc nhiên khi ngoại hối không phải là một phương tiện giao dịch tương đối mới. Giao dịch tiền…